1- تعیین میانگین نمره تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت
1-1- تعیین میانگین نمره تعارض کار- خانواده از نظر زمان، در پرستاران شاغل مراکز- آموزشی درمانی شهر رشت
2-1- تعیین میانگین نمره تعارض کار- خانواده از نظر فشار، در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
3-1- تعیین میانگین نمره تعارض کار- خانواده از نظر رفتار، در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
2- تعیین میانگین نمره تعارض خانواده – کار در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
1-2- تعیین میانگین نمره تعارض خانواده-کار از نظر زمان، در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
2-2- تعیین میانگین نمره تعارض خانواده- کار از نظرفشار، در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
3-2- تعیین میانگین نمره تعارض خانواده- کار از نظر رفتار، در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
3- تعیین ابعاد سلامت عمومی(مشکلات جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) درپرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
4-تعیین ارتباط ابعاد سلامت عمومی(مشکلات جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال درکارکردهای اجتماعی وافسردگی) با میانگین نمره تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
5- تعیین ارتباط ابعاد سلامت عمومی (مشکلات جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال درکارکردهای اجتماعی و افسردگی) با میانگین نمره تعارض خانواده – کار در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
6- تعیین ارتباط میانگین نمره تعارض کار- خانواده وابعاد سلامت عمومی(مشکلات جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) با تعدیل اثرات متغیر های زمینه ای و مداخله گر.
7- تعیین ارتباط میانگین نمره تعارض خانواده-کار و ابعاد سلامت عمومی(مشکلات جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی وافسردگی) با تعدیل اثرات متغیرهای زمینه ای و مداخله گر.
سوالات پژوهش:
1- میانگین نمره تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چگونه است؟
1-1- میانگین نمره تعارض کار- خانواده از نظر زمان، در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چگونه است؟
2-1- میانگین نمره تعارض کار- خانواده از نظر فشار، در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چگونه است؟
3-1- میانگین نمره تعارض کار- خانواده از نظر رفتار، در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چگونه است؟
2-میانگین نمره تعارض خانواده- کار در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چگونه است؟
1-2-میانگین نمره تعارض خانواده- کار از نظر زمان، در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چگونه است؟
2-2- میانگین نمره تعارض خانواده- کار از نظر فشار، در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چگونه است ؟
3-2- میانگین نمره تعارض خانواده- کار از نظر رفتار، در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چگونه است؟
3- ابعاد سلامت عمومی(مشکلات جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی وافسردگی) درپرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چگونه است؟
4-ارتباط ابعادسلامت عمومی(مشکلات جسمی ، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی وافسردگی) و میانگین نمره تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چگونه است؟
5- ارتباط ابعاد سلامت عمومی (مشکلات جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی وافسردگی) و میانگین نمره تعارض خانواده- کار در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت چگونه است؟
6- ارتباط میانگین نمره تعارض کار- خانواده وابعاد سلامت عمومی(مشکلات جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی وافسردگی) با تعدیل اثرات متغیرهای زمینه ای و مداخله گر چگونه است؟
7-ارتباط میانگین نمره تعارض خانواده-کار وابعاد سلامت عمومی(مشکلات جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی وافسردگی) با تعدیل اثرات متغیرهای زمینه ای و مداخله گر چگونه است؟
تعاریف واژه ها:
تعاریف نظری:
تعارض کار- خانواده:
عبارت است از دخالت مسائل شغلی فرد شاغل، در مسئولیت های خانوادگی که می تواند منجر به کاهش رضایت از شغل یا زندگی گردد. تعارض کار- خانواده نوعی اصطکاک بین نقش هاست که در آن فشارهای ناشی از حیطه کار- خانواده از برخی جهات، متقابل و ناسازگار است به این معنا که مشارکت در نقش های دیگر را دشوار می سازد (22).
تعارض کار- خانواده از نظر زمان :
عبارت از مقدار زمان صرف شده در یک حوزه ( کار) است که به دلیل روبرو شدن با نیازهای حوزه دیگر(خانواده)، دچار اختلال می شود(26). منابع تعارض از نظر زمان در نقش شغلی شامل: میزان اضافه کاری، نوبت کاری، کنترل شخص بر برنامه کاری و تمایل شدید فرد شاغل نسبت به انجام کار در ساعات طولانی است. این عوامل از طریق گسترش تعهد زمانی فرد به ایفای نقش کاری خود بر تعارض کار- خانواده تاثیر می گذارند. منابع این نوع تعارض در نقش خانوادگی که احتمال بروز تعارض کار- خانواده را می افزاید شامل: ازدواج، نقش والدینی، مسئولیت تربیت فرزند، وجود فرزندان جوان و میزان ساعات کار هفتگی همسراست(22).
تعارض کار- خانواده از نظر فشار :
عبارت است از این که عملکرد یک نقش (نقش های کاری) به دلیل استرس زا بودن نقش مقابل (نقش های خانوادگی)، کاهش می یابد(26). به بیان دیگر زمانی تعارض مبتنی بر فشار به وجود می آید که فشار حاصله در یک نقش بر عملکرد شخص در نقش دیگر اثر گذارد(24).
تعارض کار- خانواده از نظر رفتار:
عبارت است از مشکلات رفتاری که در نتیجه جابجایی نقش ها ایجاد می شود. بدین ترتیب ممکن است در نقش شغلی، رفتارهایی از فرد درخواست شود که با انتظارات رفتاری در حوزه نقش های خانوادگی، تعارض داشته باشد. زمانی که علی رغم تعدیل و تغییر رفتار خود، نتواند از انتظارات رفتاری آن تبعیت کند، دچار تعارض مبتنی بر رفتار خواهد شد(24).
تعارض خانواده- کار:
عبارت است از تداخل مسائل خانوادگی در مسئولیت های شغلی فرد شاغل، که می تواند منجر به کاهش رضایت از شغل و زندگی خانوادگی گردد. تـعارض خانواده- کار شکلی از تـعارض درون نقش است که در
آن زمان کلی اختصاص داده شده به خانواده و فشار وارده از آن در انجام مسئولیت های شغلی اختلال ایجاد
می کند(28،22).
تعارض خانواده – کار از نظر زمان :
عبارت است از حالتی که خواست های خانوادگی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت درباره امور کاری شان می شود(26).
تعارض خانواده- کار از نظر فشار:
عبارت است از این که عوامل فشار زای خانواده، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژی او را حتی زمانی که در محل کار است مختل می کند(26،22).
تعارض خانواده- کار از نظر رفتار :
عبارت است از این که رفتار هایی که در خانه انجام آن انتظار می رود اگر در محیط کار فرد نیز به کار رود، ایجاد مشکل می کند(28).
سلامت عمومی:
سلامت عمومی عبارت است از رضایت فوری جامعه و مردم از شرایط و موقعیتی اطمینان بخش که شخص بتواند در آن سالم زندگی کند. به عبارت دیگر سلامت عمومی عبارت است از: علم و هنر پیشگیری از بیماری ها، طولانی کردن عمر و ارتقاء سلامت با استفاده از تلاش های سازمان یافته اجتماعی(7).
تعاریف عملی:
تعارض کار- خانواده:
در این پژوهش، منظور از تعارض کار- خانواده بررسی چالش ها و مشکلاتی است که کار در زندگی خانوادگی پرستاران ایجاد می کند و با استفاده از 9 سوال از ابزار 18 قسمتی کارلسون و همکاران سنجیده می شود. پاسخ ها از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم (5-0) نمره گذاری گردیده است که نمره بیشتر نشانه تعارض بیشتر است.
تعارض خانواده – کار :
در این پژوهش، منظور از تعارض خانواده- کار بررسی چالش ها و مشکلاتی است که زندگی خانوادگی در کار پرستاران ایجاد می کند و با استفاده از 9 سوال از ابزار 18 قسمتی کارلسون و همکاران سنجیده می شود. پاسخ ها از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم (5-0) نمره گذاری گردیده است که نمره بیشتر نشانه تعارض بیشتر است.
تعارض کار- خانواده از نظر زمان :
تعارض کار- خانواده از نظر زمان، در این مطالعه با استفاده از سوالات 3-1 پرسشنامه تعارض کار – خانواده کارلسون و همکاران سنجیده می شود و به صورت(کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 ) پاسخ داده می شود و نمرات با هم جمع می شود که جمع نمرات از 3 تا 15 متغیر است.
تعارض کار -خانواده از نظر فشار :
تعارض کار- خانواده از نظر فشار، در این مطالعه با استفاده از سوالات 6-4 پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران سنجیده می شود و بصورت(کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 ) پاسخ داده می شود و نمرات با هم جمع می شود که جمع نمرات از 3 تا 15 متغیر است.
تعارض کار- خانواده از نظر رفتار :

تعارض کار- خانواده از نظر فشار، در این مطالعه با استفاده از سوالات 9-7 پرسشنامه تعارض کار -خانواده کارلسون و همکاران سنجیده می شود وبه صورت (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 ) پاسخ داده می شود و نمرات با هم جمع می شود که جمع نمرات از 3 تا 15 متغیر است.
تعارض خانواده- کار از نظر زمان:
تعارض کار- خانواده از نظرزمان، در این مطالعه با استفاده از سوالات 12-10 پرسشنامه تعارض کار -خانواده کارلسون و همکاران سنجیده می شود و به صورت (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 ) پاسخ داده می شود و نمرات با هم جمع می شود که جمع نمرات از 3 تا 15 متغیر است.
تعارض خانواده -کار از نظر فشار:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تعارض خانواده – کار از نظر فشار، در این مطالعه با استفاده از سوالات 15-13 پرسشنامه تعارض کار – خانواده کارلسون و همکاران سنجیده می شود و به صورت (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 ) پاسخ داده می شود و نمرات با هم جمع می شود که جمع نمرات از 3 تا 15 متغیر است.
تعارض خانواده – کار از نظر رفتار:
تعارض خانواده – کار از نظررفتار در این مطالعه با استفاده از سوالات 18-16 پرسشنامه تعارض کار – خانواده کارلسون و همکاران سنجیده می شود وبه صورت (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 ) پاسخ داده می شود و نمرات با هم جمع می شود که جمع نمرات از 3 تا 15 متغیر است.
سلامت عمومی :
در این تحقیق سلامت پرستاران با استفاده از پرسـشنامه 28 سوالی سـلامت عمومی گلـدبرگ 17(GHQ) سنجیده می شود. که از 4 خرده آزمون )مشکلات جسمانی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) تشکیل شده است که هر کدام از آنها دارای 7 سوال می باشد. روش نمره گذاری این ابزار، به صورت لیکرت است که بر اساس این شیوه هر یک از سوالات4 گزینه ایی آزمون بصورت: (0=به هیچ وجه)، (1=نه بیش از معمول)، (2=بیش از معمول ) و (3= بسیار بیش از معمول) می باشد. در سوالات (21و20،19،18،17،15) نمره دهی عکس است.
پس از جمع کردن نمرات خرده آزمون ها نمره کل فرد از صفر تا 84 متغیر خواهد بود. بهترین نمره برش با استفاده از روش نمره گذاری لیکرت برای افراد مورد مطالعه 23 است. کسانی که نمره 23 و کمتر به دست بیاورند، به عنوان افراد سالم محسوب شده ونمره 24 و بالاتر نشانه مشکل فرد از نظر سلامت عمومی می باشد.
محدودیت های پژوهش:
مشکلات روحی و روانی پرستاران در حین پر کردن پرسشنامه که ممکن است به دلیل شلوغی بخش و یا عدم تمرکز باشد، می تواند بر نتایج پژوهش تاثیر داشته باشد که پژوهش گر با بیان توضیحات کافی در ارتباط با اهداف تحقیق و حضور در بخش محل خدمت پرسنل در زمان مناسب تا حد امکان سعی در کاهش این محدودیت ها نمود.
پیش فرض های پژوهش:
1- سلامتی کارکنان بهداشتی- درمانی شرط لازم و ضروری جهت ارائه خدمات مطلوب می باشد(2).
2- سلامت پرستاران بنا به دلایل عمده ایی در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر اقشار جامعه است (9،3،2).
3- عوامل مختلفی می توانند سلامت پرستاران را با تهدید مواجه نمایند(4،3).
4- اختلال در سلامت پرستاران می تواند با کیفیت پایین مراقبت از بیمار، افزایش غیبت، ترک خدمت و …همراه باشد(16،11).

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید