1-5- سوالات پژوهش11
1-6- فرضیه های پژوهش11
1-7- کاربرد نتایج تحقیق11
1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات12
1-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها13
1-10-جامعه ی آماری و روش نمونه گیری13
1-11- محدودیتها و موانع تحقیق16
1-12- قلمرو مکانی ، زمانی و موضوعی تحقیق18
فصل دوم
2-1- مقدمه21
2-2- پیشینه ی تاریخی پارکینگ21
2-3- جای پارک22
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-4- فضا – ساعت22
2-5- جابجایی(واگردان)22
2-6-عرضه پارکینگ22

2-7 -تقاضای پارکینگ23
2-8-تعیین میزان تقاضای پارکینگ23
2-9-روابط مربوط به عرضه، کاربری و تقاضای پارکینگ23
2-10- استخراج میزان عرضه و تقاضای پارکینگ24
2-11- گروهها و منافع متأثر از پارکینگ25
2-12- سطح توقف خودرو25
2-13- حریم و استانداردهای فضای پارک25
2-14- ترافیک26
2-15- عوامل تشکیل دهنده ترافیک26
2-16- مدیریت ترافیک27
2-17- تسهیلات ترافیک27
2-18- پارکینگ28
2-19- پارکینگ عمومی28
2-20- دسترسی به پارکینگ28
2-21- برآورد پارکینگ لازم30
2-22- مشکلات احداث پارکینگ30
2-23- اشباع پارکینگ31
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-24- محل پارکینگ.32
2-25-تولید سفر33
2-26- مطالعات مبدأ و مقصد34
2-27- برنامه ریزی برای معلولین34
2-28- تقسیم بندی پارک حاشیه ای بر اساس مدت توقف37
2-29- استانداردهای خودرو37
2-30-محدوده مورد مطالعه پارکینگ38
2-31-متوسط مدت زمان پارک :40
2-32- محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارک حاشیه ای41
2-33-اهمیت احداث پارکینگهای طبقاتی42
2-34- مقایسه هزینه های ایجاد یک واحد پارکینگ43
2-35- شاخص های پارکینگ سلامت محور43
2-36- شاخص های مکان یابی کاربریهای شهری45
2-37- تأسیسات پارکینگ48
2-38- سایر فضاهای پارکینگ52
2-39-انواع پارکینگ52
2-40-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک55
2-41- مشکلات احداث پارکینگ63
2-42- ساز? پارکینگ63
2-43-مدیریت پارکینگ64
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-44-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ66
2-45-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها68
2-46-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها70
2-47- مکانیابی71
2-48-مکان یابی پارکینگ71
2-49- اهمیت مکانیابی صحیح در استقرار پارکینگهای عمومی72
2-50- معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ73
2-51- سیستم اطلاعات جغرافیایی74
2-52- استفاده از GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری75
2-53- استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه حمل و نقل75

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-54-روش های مکان یابی پارکینگ76
2-55-نتیجه گیری80
فصل سوم
3-1- مقدمه82
3-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان لاهیجان82
3-3- موقعیت جغرافیایی شهر لاهیجان86
3-4- موقعیت ارتباطی شهر لاهیجان86
3-5- خصوصیات کلی آب و هوایی لاهیجان87
3-6- درجه حرارت (دما)89
3-7- بارندگی90
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3-8- رطوبت95
3-9- باد96
3-10- زمین شناسی،توپو گرافی شهر لاهیجان97
3-11-شیب وجهت توسعه ی شهر لاهیجان99
3-12- منابع آب درلاهیجان102
3-13- سوانح طبیعی :104
3-14- پوشش گیاهی شهرلاهیجان104
3-15-ویژگیهای جغرافیایی انسانی105
3-16- پیشینه تاریخی لاهیجان112
3-17 – وجه تسمیه لاهیجان113
3-18- مراکز مذهبی -تاریخی شهر114
3-19- بناهای عمومی شهر115
3-20- مراکز دیدنی115
3-21- تأسیسات عمومی شهر لاهیجان116
3- 22- محلات لاهیجان118
3-23- اوضاع اقتصادی لاهیجان118
3-24-نتیجه گیری121
فصل چهارم
4-1-مقدمه123
4-2- آمار توصیفی پرسشنامه ها123
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-3-نتیجه گیری147
فصل پنجم
5-1-مقدمه151
5-2-مراحل مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS و مدل AHP152
5-3- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان157
5-4-مکانیابی پارکینگ ها ی عمومی در شهر لاهیجان158
5-5- وزن دهی به معیارها168
5-6-نتیجه گیری175
فصل ششم
6-1-بحث و نتیجه گیری177
6-2- آزمون فرضیات پژوهش178
6-3-پاسخ به سوالات پژوهش182
6-4- ارائه راهکار و پیشنهادات184
منابع و ماخذ188
پیوست الف195
پیوست ب199
فهرست جداولعنوانصفحهجدول1-1- تعیین حجم نمونه با بهره گیری از جدول آماده مورگان ………………………….14جدول 1-2- آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………..15جدول1-3- بررسی آلفای کرونباخ بر اساس سوالات موجود در پرسشنامه ………………15جدول2ـ1- میانگین پیاده روی بر مبنای مقصد پارکینگ به……………………………………… 29جدول 2-2- تعداد جاپارک برای معلولین جسمی( منبع: آیین نام? طراحی راه های ……….35جدول 2-3- ابعاد و اندازه های پارکینگ وسایل نقلیه، واحد: میلی متر…………………………37جدول 2-4- میزان و چگونگی نورپردازی در درون پارکینگ های عمومی……………………51جدول 2-5- ابعاد وسایل حمل و نقل و شعاع گردش Ra, Ri …………………………………….67جدول2-6- معیارهای پارکینگ در ضوابط ساختمانی طرح تفضیلی شهر لاهیجان…………69جدول 2-7- معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در مکانیابی پارکینگ …………………………………77جدول 2-8- مقیاس 9 کمیتی ساعتی و وارگاس برای مقایسات زوجی عناصر………………79جدول 3-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان لاهیجان …………………………………………………82جدول3-2- مشخصات ایستگاه هواشناسی لاهیجان………………………………………………….88جدول3-3- وضعیت درجه حرارت در ایستگاه هواشناسی لاهیجان …………………………..89جدول 3-4- تعداد و درصد روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی لاهیجان ………………90جدول3-5- متوسط بارندگی ماهانه و درصد آن در ایستگاه هواشناسی لاهیجان ………….91جدول3-5- متوسط بارندگی های فصلی و درصد آن در ایستگاه هواشناسی لاهیجان……93
فهرست جداولعنوانصفحهجدول3-6- رطوبت نسبی هوا در ماههای مختلف منطبق با ایستگاه هواشناسی لاهیجان.. 95جدول شماره 3-7- نرخ رشد جمعیت شهر لاهیجان با تفکیک جنس از سال 1335- 85106جدول3-8-تعداد و درصد تغییرات جمعیتی شهرستان لاهیجان بین سالهای ………………..109جدول3-9- تعداد و بعد خانوار شهرستان لاهیجان…………………………………………………..109جدول3-10- درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر برحسب سن به تفکیک جنس.. 110جدول3-11- ویژگیهای جمعیتی شهرستان لاهیجان بین سالهای 65 و 75 و 85 ………….112جدول 3-12- مقایسه ترکیب اشتغال کشور، استان وشهرستان لاهیجان برحسب …………..120جدول 4ـ1- فراوانی جنسیت افراد نمونه ……………………………………………………………..124جدول 4-2 – میزان سن افراد نمونه افراد نمونه ………………………………………………………….125جدول 4-3 – میزان تحصیلات افراد نمونه ………………………………………………………………..126جدول 4-4- توزیع وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در شهر لاهیجان ………………….127جدول 4-5 – توزیع وضعیت هدف از سفر در شهر لاهیجان ……………………………………….128جدول 4-6 – وضعیت وجود پارکینگ عمومی در مقصد مورد نظر……………………………….129جدول 4-7 – مدت زمان پیدا کردن محل پارک …………………………………………………………130جدول 4-8- میزان مسافت پیموده شدن از محل پارک خودرو تا مقصد مورد نظر…………..132جدول 4-9- میزان رضایت از مسافت طی شده بعد از پارک خودرو تا مقصد مورد نظر..133جدول 4-10- میزان ساعت های پارک خودرو در پارکینگ های عمومی شهر لاهیجان…..134
فهرست جداولعنوانصفحهجدول 4-11- طرح های پارک مطلوب …………………………………………………………………..135جدول 4-12- تأثیر یکطرفه کردن خیابان در کاهش ترافیک و حل مشکل پارکینگ ……….136جدول 4-13- موافقت با ارائه بخشی از خدمات بصورت الکترونیکی در راستای کاهش… 137جدول 4-14- میزان تأثیر بهبود حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و مشکل………….. 138جدول 4-15- رضایت از طراحی و کیفیت تجهیزات پارکینگ های عمومی …………………139جدول 4-16- میزان رضایت از علائم و تابلو های راهنمایی پارکینگ های عمومی…………140جدول 4-17- میزان رضایت از امنیت پارکینگ های عمومی در شهر لاهیجان ……………….141جدول 4-18 – ارزیابی دسترسی به پارکینگ های عمومی…………………………………………..142جدول 4-19- ارزیابی هزینه های پارکینگ های عمومی……………………………………………..143جدول 4-20 – منا سب بودن مکان ها ی مذکور برای احداث پارکینگ ازدید شهروندان….144جدول 4-21- تا چه اندازه مکانهای فوق برای احداث پارکینگ مناسبند؟………………………145جدول 4-22 – کدامیک از مکانهای زیر جهت احداث پارکینگ مناسبترند؟…………………….146جدول4-23- نتایج حاصل از پرسشنامه در شهر لاهیجان……………………………………………148جدول5-1- طبقه بندی لایه ی فاصله تا مراکز تجاری……………………………………………….154جدول 5-2- وزن دهی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی……………………………155جدول 5-3- محاسبه وزن معیارها…………………………………………………………………………..
153فهرست جداولعنوانصفحهجدول5-4- تعیین نسبت توافق ………………………………………………………………………………..156جدول 5-5- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان…………………………………..157جدول 5-6- مقیاس مقایسه دوتایی………………………………………………………………………….169جدول 5-7- شاخص های عدم توافق تصادفی ( RI ) برای ………………………………………..171جدول 5-7- مشخصات پارکینگ های پیشنهادی شهر لاهیجان……………………………………..175جدول 6-1-آزمون تی تک نمونه ای………………………………………………………………………….178جدول6-2- بررسی سوالات به عنوان نمونه ……………………………………………………………..179جدول 6-3- ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………..180جدول 6-4- همبستگی…………………………………………………………………………………………….181جدول 6-5-آزمون تی تک نمونه ای …………………………………………………………………………181جدول6-7- مشخصات کلی پارکینگ های شهر لاهیجان ……………………………………………..183جدول 6-8- مناسبترین مکانها برای احداث پارکینگ در شهر لاهیجان……………………………184
فهرست نمودارهاعنوانصفحهنمودار(3-1): نمودار درجه حرارت شهر لاهیجان با توجه به جدول بالا………………………..90نمودار(3-2 ): درصد بارندگی ماهانه (میلیمتر) در ایستگاه هواشناسی لاهیجان ……………..92نمودار(3-3): متوسط بارندگی فصلی لاهیجان بر حسب میلیمتر…………………………………..93نمودارآمبروترلیک(3-4):میزان بارندگی درسال1387 درشهرلاهیجان- برگرفته از……………93نمودار (3-5): میانگین ماهانه رطوبت نسبی………………………………………………………………96نمودار(3-7): درصد باسواد در نقاط شهری……………………………………………………………….111نمودار(3-8): درصد باسواد در نقاط روستایی……………………………………………………………111نمودار (4-1): فراوانی افراد نمونه برحسب جنس ……………………………………………………..124نمودار (4-2): فراوانی افراد نمونه برحسب سن…………………………………………………………125نمودار (4-3): فراوانی افراد نمونه برحسب میزان تحصیلات……………………………………….126نمودار (4-4): وضعیت نوع وسیله مورد استفاده در شهر لاهیجان………………………………… 127نمودار (4-5): فراوانی هدف از سفردر لاهیجان ………………………………………………………..129نمودار (4-6): فراوانی وضعیت وجود پارکینگ عمومی در مقصد مورد نظر……………………………..130نمودار (4-7): فراوانی مدت زمان پیدا کردن محل پارک……………………………………………..131نمودار (4-8): فراوانی میزان مسافت پیموده شدن از محل پارک خودرو تا مقصد مورد….. 132نمودار (4-9): میزان رضایت از مسافت طی شده بعد از پارک خودرو تا مقصد مورد نظر133
فهرست نمودارهاعنوانصفحهنمودار (4-10): میزان ساعت های پارک خودرو در پارکینگ های عمومی شهر لاهیجان134نمودار (4-11): فراوانی طرح های پارک مطلوب ………………………………………………………135نمودار (4-12): تأثیر یکطرفه کردن خیابان در کاهش ترافیک و حل مشکل پارکینگ………136نمودار (4-13): موافقت با ارائه بخشی از خدمات بصورت الکترونیکی در راستای ……….. 138نمودار (4-14): میزان تأثیر بهبود حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و مشکل ………..139نمودار (4-15): میزان رضایت از طراحی و کیفیت تجهیزات پارکینگ های عمومی………..140نمودار (4-16): میزان رضایت از علائم و تابلو های راهنمایی پارکینگ های عمومی………141نمودار (4-17): میزان رضایت از امنیت پارکینگ های عمومی در شهر لاهیجان……………..142نمودار (4-18) میزان رضایت از دسترسی به پارکینگ های عمومی……………………………..143نمودار (4-19): ارزیابی هزینه های پارکینگ های عمومی……………………………………………144نمودار (4-20): منا سب بودن مکان ها ی مذکور برای احداث پارکینگ ازدید شهروندان..145نمودار (4-21): تا چه اندازه مکانهای فوق برای احداث پارکینگ مناسبند؟……………………146نمودار (4-22): کدامیک از مکانهای زیر جهت احداث پارکینگ مناسبترند؟…………………..147
فهرست اشکالعنوانصفحهشکل(1-1) نقشه محدوده مورد مطالعه در این پژوهش……………………………………………….18شکل(1-2) فلوچارت مطالعات انجام شده در این پژوهش در راستای فرایند مکانیابی ……19شکل (2-1) پارکینگ معلولین و علائم راهنمای پارکینگ برای معلولین………………………36شکل(2-2) نورپردازی پارکینگ های شبانه روزی در شب………………………………………50شکل(2-3 ) پارک خیابانی( حاشیه ای)……………………………………………………………………54شکل(2-4) پارکینگ مکانیکی……………………………………………………………………………….57شکل(2-5) نمونه ای از دستگاه پارکومتر……………………………………………………………..60شکل(2-6) نمونه ای از حضور پارکبان در خیابان……………………………………………………61شکل (3-1) : نقشه موقعیت و حدود جغرافیایی شهر لاهیجان……………………………………. 83شکل(3-2):نمایش محدوده شهرستان لاهیجان با تفکیک بخش ها و دهستان ها……………. 85شکل( 3-3) نقشه اقلیم شهر لاهیجان……………………………………………………………………….88شکل(3-4) نقشه خطوط همباران شهر لاهیجان………………………………………………………..94شکل (3-5): نقشه زمین شناسی شهر لاهیجان…………………………………………………………..98شکل (3-6):نقشه شیب شهر لاهیجان……………………………………………………………………….100شکل(3-7):نقشه رودخانه های شهر لاهیجان……………………………………………………………103شکل(3-8): نقشه نقاط توریستی شهر لاهیجان ……………………………………………………….. 116شکل(5-1): نقشه طبقات ارتفاعی شهر لاهیجان………………………………………………………….159
فهرست اشکالعنوانصفحهشکل5-2- نقشه طبقات شیب شهر لاهیجان…………………………………………………………….. 160شکل5-3- نقشه مراکز اداری شهر لاهیجان………………………………………………………………. 161شکل 5-4- نقشه مراکز فرهنگی آموزشی درمانی تفریحی شهر لاهیجان……………………….162شکل5-5- نقشه مراکز تجاری شهر لاهیجان…………………………………………………………….163شکل5-6- نقشه معابر شهر لاهیجان…………………………………………………………………………164شکل5-7- نقشه تراکم ترافیک شهر لاهیجان……………………………………………………………165شکل5-8- نقشه تراکم جمعیت شهر لاهیجان……………………………………………………………166شکل5-9- نقشه ارزش ملک شهر لاهیجان……………………………………………………………….167شکل5-10- نقشه حاصل از اجرای مدل AHP جهت مکان یابی پارکینگ شهر لاهیجان172شکل 5-11- نقشه پارکینگ های پیشنهادی شهر لاهیجان……………………………………………173شکل 5-12- نقشه پارکینگ های پیشنهادی و موجود شهر لاهیجان……………………………..174
چکیده:
مدیریت و هدایت جا بجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر با هدف افزایش سرعت،امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ساختهای سیستم حمل و نقل، پارکینگهای عمومی هستند که نقش بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارند.مکان یابی پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهرها می باشد.پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای کافی برای پارک و در نهایت هزینه های ساخت پارکینگ،لزوم مکان یابی مناسب برای پارکینگ نمایان گشت.
این پژوهش در بهار 1393 در شهر لاهیجان برای رفع معضل ترافیک انجام شده است و سعی دارد تا با توجه به شرایط و عوامل موثر بر مکان پارکینگ در شهر لاهیجان به مکان یابی مناسب این عنصر بپردازد.این پژوهش چند هدف را دنبال می نماید: 1-دستیابی به الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگهای عمومی با استفاده از سیستم GIS ؛2-تجزیه و تحلیل عوامل موثردر مکان یابی پارکینگ؛3-شناسایی نواحی نیازمند پارکینگ عمومی و طبقاتی؛4-شناساندن اهمیت و کارایی GIS در انتخاب بهترین مکانها برای احداث پارکینگ.
در این تحقیق علاوه بر ارائه الگویی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگ به وسیله GIS به مقایسه روشهای مختلف وزندهی لایه های مکان یابی پارکینگ مانند AHP و منطق فازی بولین و …پرداخته می شود.
کلید واژه: پارکینگ عمومی وطبقاتی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مکان یابی ،سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر لاهیجان.
مقدمه:
با رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری ترافیک در سطح معابر شهری به یکی از معضلات شهرهای بزرگ تبدیل شده است. بنابراین یکی از دغدغه های فکری مدیران شهری حل معضل ترافیک می باشد.جهت روان شدن حرکت وسایل نقلیه و حل مشکل ترافیک اقدامات زیادی از جمله احداث زیرساختهای حمل و نقل شهری مانند راههای ارتباطی ،زیرگذرها و روگذرها و گسترش حمل و نقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوسهای شهری توسط مدیران شهری صورت گرفته است. در این راستا احداث پارکینگهای عمومی متعدد در مجاورت معابر شهری به منظور جلوگیری از پارکهای طولانی و بی مورد در کنار خیابانها یکی از اقدامات موثر در کاهش ترافیک و به دنبال آن کاهش آلودگی هواست.
مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می شود که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد. بدین منظور بایستی معیارهای موثر طوری در نظر گرفته شود که باعث کاهش پارک حاشیه ای و روان تر شدن ترافیک معابر شود.
با توجه به مسائل مذکور پژوهش حاضر در 6 فصل تنظیم گردیده است:
فصل اول: کلیات تحقیق که شامل بیان مسئله،‌سابقه و پیشینه ی تحقیق،اهمیت و ضرورت موضوع
تحقیق، اهداف ،‌فرضیه ها، ‌متغیرها و روش تحقیق می باشد نگارش شده است سپس به مقطع زمانی تحقیق و جامعه آماری شهر لاهیجان اشاره شده است.
فصل دوم: به مبانی نظری، پیشینه و ادبیات تحقیق اشاره می گردد .
فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی لاهیجان نگارش شده است.
فصل چهارم :به بررسی وضعیت پارکینگ در شهر لاهیجان از دیدگاه شهروندان پرداخته ،و سپس وضعیت پارکینگ ها در این شهر مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است .
فصل پنجم: با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش AHP نیز مکانیابی بهینه ای برای احداث پارکینگ های عمومی صورت پذیرفت و تعداد پارکینگ مورد نیاز و محل احداث آنها پیشنهاد گردید.
در فصل ششم به اثبات فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش پرداخته شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده است .

فصل اول
فرایند و طرح پژوهش
1-1- شرح و بیان مساله پژوهش:
مدت زمان زیادی است که عناصر انسان، وسیله نقلیه و محیط به عنوان عناصر اصلی در حمل و نقل جاده ای مرسوم واقع شده اند و هدف از شناسایی کامل آنها، برقراری ایمنی آنهاست؛ چرا که این عناصر با هم روابط متقابل و تأثیر پذیر دارند. به عنوان مثال انسان و وسیله نقلیه با هم برروی محیط اثر می گذارند و باعث ایجاد ترافیک در شهرها و آلودگی های زیست محیطی می شوند و در قبال آن محیط نیز با ویژگی های خود باعث تغییر شرایط حمل و نقل می شود.
منشا ایجاد و گسترش روزافزون شهرها را در عوامل عمده ای از قبیل توسعه مبادلات کالا، پیشرفت تجاری و تمدن انسانی می توان دانست و در میان مهمترین عوامل پیدایش شهرها، بایستی توسعه شبکه راهها را عادی ترین و قدیمی ترین عامل دانست.
گسترش شهرها، افزایش تعداد مسافرتهای شهری، پیشرفت تکنولوژی و ارزان شدن قیمت خودرو و بالارفتن درآمد خانواده سبب شده تعداد خودروها در شهرها افزایش قابل توجه ای داشته باشد که این امر باعث ایجاد ترافیک و همچنین کمبود فضای پارک خودرو شده است. حل مسئله ترافیک به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و کوتاه مدت مختلفی از جمله کاهش سفرهای شهری، طراحی سیستم حمل و نقل عمومی فراگیر و غیره نیازمند است. تامین فضای پارکینگ خودرو در شهر، خارج از بحث ترافیک یکی از نیازهای ضروری است. با تامین پارکینگ در نقاط مختلف شهر می توان تا حد زیادی بر مشکلات ترافیکی فائق آمد.
تامین پارکینگ در بافت ‌های شهری موجود ما، از مسائل و مشکلات طراحان شهری نبوده و اکثر فضاهای پیش بینی شده در طرح های جامع، یا تغییر کاربری داده و یا واگذار شده‌اند. وجود مراکز تجاری با جذب سفر بالا در برخی شهرها، استفاده از الگوی توقفگاههای چند طبقه را اجتناب ناپذیر ساخته و دستیابی به ضوابط این گونه توقفگاه ها را ضروری می سازد.
امروزه با ورود حجم بالایی از خودروها، سرانه خودرو از یک دستگاه به ازای هر واحد مسکونی به دو یا سه واحد در حال افزایش است. این امر باعث ازدحام خودروها در حاشیه خیابان ‌ها و کوچه‌ها شده است. در این وضعیت می بایست روشی را پیشنهاد نمود که هم ارزان بوده و هم اجرای آ‌ن ساده باشد و حجم بالایی از پارکینگ را برای ساختمانها تامین نماید.
در شرایط کنونی رشد روزافزون شهرها که متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت می باشد منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و تغییرات متعددی در کاربری های شهری شده است. هجوم بیش از اندازه جمعیت به شهرها به همراه رشد ناخواسته و ناموزون و توسعه غیر اصولی آنها به علت عدم تناسب بین کاربری های مختلف شهری و نبود مدیریت واحد شهری، مشکلات عدیده ای را در سیستم شهری به وجود می آورد. شهر لاهیجان با داشتن 82110 نفر جمعیت در سال 1390 و با مساحت 9 کیلومتر مربع و با توجه به موقعیت توریستی بودن شهر و افزایش روز افزون وسایل نقلیه موتوری،کم بودن عرض خیابانهای شهر و محدودیت زمین بخصوص در مرکز شهر همه روزه با تعدد بیشماری از ماشینهای پارک شده در گوشه و کنار خیابانهای شهر مواجه هستیم که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای تردد عابرین موجب بروز ترافیک در شهر می شوند، بنا براین نیاز به احداث پارکینگهای عمومی و بخصوص طبقاتی به وضوح در شهر محرز می باشد.با توجه به موارد گفته شده تا کنون در شهر لاهیجان اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی نشده است؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است برای رفع مشکل ترافیک در شهر به جانمایی مکان های بهینه برای احداث پارکینگ های عمومی به کمک GIS بپردازد. مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می شود که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد.
1-2- سابقه و پیشینه ی پژوهش:
مطالعه پیرامون مکان یابی بهینه برای پارکینگهای عمومی و طبقاتی از دیدگاه برنامه ریزان شهری و مهندسین ترافیک و علوم مربوطه دارای اهمیت فراوانی بوده است .در سالهای اخیر با توجه به محدودیت زمین به خصوص در شهرهای بزرگ و بویژه در مرکز شهر و برای استفاده بهینه زمین و ارزش افزوده آن ساخت و توسعه پارکینگ های طبقاتی توجه خاصی به خود گرفته است.به طول کلی در زمینه مکانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی در زمینه حمل و نقل شهری و به طور اخص کاربری پارکینگ، مطالعات گوناگونی صورت گرفته است.
که به چند مورد از آنها درزیر اشاره شده است که عبارتند از :
* وانگ و سان (2010) در مقاله ای با عنوان1 Combinatiorial Optimization Of Congested Road And Parking Charging، به انبوهی ترافیک به عنوان مشکل عمده که توسعه پایدار حمل و نقل شهری را مسدود نموده، اشاره و به تجزیه و تحلیل شبکه حمل و نقل، هزینه سفر و تقاضای ترافیک پرداخته اند. ایشان در این پژوهش به این نتیجه رسیده اند که: TDM راه حلی مؤثر در کاهش تراکم ترافیک مناطق شهری می باشد و می توان با استفاده از مدل بهینه سازی ترکیبی، تراکم ترافیک مناطق شهری را به طور چشم گیری کاهش داد.
* فرزانمنش و همکاران (2010) در مقاله ای تحت عنوان Parking Site Selection Management Using Fuzzy Logic And multi Criteria Decision Making2 به مکانیابی پارکینگ در مناطق پرترافیک شهر اصفهان پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که: از میان مدل های گوناگون تصمیم گیری چند معیاره جهت مکانیابی، استفاده از مدل AHP و منطق فازی در GIS، بهترین ابزار مکانیابی پارکینگ های عمومی می باشند.


دیدگاهتان را بنویسید