2-2-1-4) مؤلفه های فیزیکی سیستم اطلاعات مدیریت17
2-2-1-5) تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت17
2-2-1-5-1) مراحل تکامل تکنولوژی17
2-2-1-5-1) طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی19
2-2-1-6) سیر تکامل سیستم های اطلاعات22
2-2-1-7) انواع سیستم های اطلاعات مدیریت23
2-2-1-8) ضعف سیستم اطلاعات مدیریت24
2-2-1-9) ابعاد سیستم اطلاعات مدیریت25
2-2-1-10) نقش سیستم اطلاعات مدیریت26
2-2-1-11) اثر سیستم اطلاعات مدیریت27
2-2-1-12) اثرپذیری سیستم اطلاعات مدیریت27
2-2-2) زنجیره تأمین28
2-2-2-1) تاریخچه زنجیره تأمین29
2-2-2-2) مراحل شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین29
2-2-2-3)مدیریت زنجیره تأمین30
2-2-2-4) تفاوت زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین31
2-2-2-5) فرآیند های عمده مدیریت زنجیره تأمین32
2-2-2-6)مؤلفه های مدیریت زنجیره تأمین34
2-2-2-6-1) مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین34
2-2-2-6-2) نقش اطلاعات و سیستم اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تأمین35
2-2-2-6-3) نقش رابطه و مدیریت روابط در مدیریت زنجیره تأمین36
2-2-2-7) الگوی بومی نظام جامع مدیریت زنجیره تأمین کنندگان36
2-2-2-8) مراحل مدیریت زنجیره تأمین37
2-2-3) مدیریت دانش41
2-2-3-1) مفهوم مدیریت دانش42
2-2-3-2) علل پیدایش مدیریت دانش43
2-2-3-3)راهبردهای مدیریت دانش43
2-2-3-4) تعریف مدیریت دانایی44
2-2-3-5) تعاریف مدیریت دانش45
2-2-3-6)فرآیند مدیریت دانش46
2-2-3-7)رویکردهای مدیریت دانش47
2-2-3-8) اهدف مدیریت دانش47
2-2-3-9)موانع ایجاد مدیریت دانش در سازمان ها48
2-2-3-10) سطوح دانش در سازمان49
2-2-3-11) پارادایم های مدیریت دانش50
2-2-3-12) مزایای مدیریت دانش51
2-2-3-13) عوامل مؤثر بر تبادل دانش در سازمان52
2-2-3-13-1) فرهنگ سازمانی نوآور52
2-2-3-13-2) ارتباطات استراتژیک(روابط درون سازمانی مناسب)55
2-2-3-13-3) وضوح مسئولیت افراد در سازمان56
2-2-3-13-4) کیفیت اطلاعات قابل مبادله در سازمان57
2-2-3-13-5) آمادگی برای تغییر58
2-2-3-14) انواع دانش58
2-2-3-15)گرایش های مدیریت دانش59
2-2-3-16) عوامل مؤثر در ایجاد و اجرای استراتژی مدیریت دانش59
2-2-3-17) نقش و مهارت های مدیریت دانش60
2-2-3-18) کارکنان مدیریت دانش61
2-3) پژوهش های انجام شده62
2-3-1) پژوهش های داخلی62
2-3-2) پژوهش های خارجی65
2-4) مدل پژوهش67
2-5) جمع بندی69
فصل سوم: داده ها و روش ها70
3-1) مقدمه70
3-2) روش پژوهش70
3-3) متغیرهای پژوهش71
3-4) محیط پژوهش71
3-5) ابزار گردآوری اطلاعات71
3-5-1) مطالعات کتابخانه‌ای71
3-5-2) پژوهش‌های میدانی71
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه72
3-6-1) روایی پرسشنامه72
3-6-2) پایایی پرسشنامه73
3-7) جامعه آماری73
3-8) نمونه آماری و روش نمونه گیری73
3-8) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات74
3-9) جمع بندی74
فصل چهارم: یافته های پژوهش75
4-1) مقدمه75
4-2) آمار توصیفی76
4-2-1) جنسیت پاسخ دهندگان76
4-2-2) سن پاسخ دهندگان77
4-2-3) سابقه خدمت پاسخ دهندگان78
4-2-4) میزان تحصیلات پاسخ دهندگان79
4-2-5) پرسشنامه زنجیره تأمین80
4-2-5-1) بعد زیر ساخت سازمانی80
4-2-5-2) بعد تکنولوژی اطلاعات80
4-2-5-3) بعد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری81
4-2-5-4) بعد روابط بین سازمان81
4-2-6) پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی82
4-2-6-1) بعد برنامه ریزی و بودجه بندی82
4-2-6-2) بعد گزارش دهی عملکرد/ مالی83
4-2-6-3) بعد کنترل هزینه84
4-2-6-4) بعد کنترل یکپارچه84
4-2-7) پرسشنامه مدیریت دانش85
4-2-7-1) بعد کسب دانش85
4-2-7-2) بعد ثبت دانش86
4-2-8-3) بعد انتقال دانش87
4-2-7-4) بعد خلق دانش88
4-2-7-5) بعدکاربرد دانش89
4-3) آمار استنباطی90
4-3-1) آزمون کیفیت نمونه‌گیری90
4-3-2) تحلیل عاملی تأییدی91
4-3-2-1) تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر زنجیره تأمین91
4-3-2-2) تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر سیستم اطلاعاتی92
4-3-2-3) تحلیل عاملی مرتبه اول مدیریت دانش92
4-3-3) آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش93
4-3-4) همبستگی متغیرهای پژوهش93
4-3-5) آزمون فرضیات پژوهش102
4-3-6) یافته های جانبی94
4-3-6-1) آزمون تی تک نمونه ای94
4-3-6-1-1) آزمونی تی تک نمونه ای زنجیره تأمین94
4-3-6-1-2) آزمونی تی تک نمونه ای سیستم اطلاعاتی95
4-3-6-1-3) آزمونی تی تک نمونه ای مدیریت دانش95
4-3-6-2) آزمون تی مستقل زوجی96
4-3-6-2-1) آزمون تی مستقل زوجی زنجیره تأمین بر اساس جنسیت کارکنان96
4-3-6-2-2) آزمون تی مستقل زوجی سیستم اطلاعاتی بر اساس جنسیت کارکنان97
4-3-6-2-3) آزمون تی مستقل زوجی مدیریت دانش بر اساس جنسیت97
4-3-6-3) آزمون آنالیز واریانس98
4-3-6-3-1)آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین98
4-3-6-3-2) آزمون آنالیز واریانس بر اساس میزان تحصیلات کارکنان99
4-3-6-3-3) آزمون آنالیز واریانس بر اساس سابقه خدمت کارکنان100
2-4)جمع بندی104
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری106
5-1)مقدمه106
5-2) یافته های پژوهش107
5-2-1) نتایج آمار توصیفی107
5-2-1-1) آمار توصیفی جمعیت شناختی107
5-2-1-2) آمار توصیفی پرسشنامه ها107
5-2-2) نتایج آمار استنباطی108
5-2-2-1) نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی108
5-2-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش108
5-2-2-2-1) نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون108
5-2-2-2-2) نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری109
5-2-2-3) نتایج حاصل از یافته های جانبی پژوهش109
5-2-2-3-1) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای109
5-2-2-3-2) نتایج حاصل از آزمون تی مستقل زوجی متغیر جنسیت110
5-2-2-3-3) نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس110
5-3) بحث و نتیجه گیری110
5-3-1) تفسیر یافته های جمعیت شناختی پژوهش111
5-3-2) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیات112
5-3-2-1) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش112
5-3-2-2) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش112
5-3-2-3) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش112
5-3-2-4) تفسیر یافته های حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش113
5-3-3) تفسیر یافته های جانبی پژوهش113
5-3-3-1) نتایج آزمون تی تک نمونه ای113
5-3-3-2)نتایج آزمون تی مستقل زوجی114
5-3-3-3) نتایج آزمون آنالیز واریانس114
5-4) پیشنهادات کاربردی پژوهش115
5-5) پیشنهادات پژوهشی تحقیق117
5-6) محدودیت های پژوهش117
منابع118
پیوست ها123
فهرست جداول
جدول (2-1) هفت سطح دانش در سازمان49
جدول (2-2) ویژگیهای پارادایم های کلی مدیریت دانش51
جدول(3-1) گویه‌های مربوط به هر متغیر در پرسشنامه72
جدول (4-1) فراوانی و درصد فراوانی مربوط به جنسیت گروه نمونه تحقیق76
جدول (4-2) فراوانی و درصد فراوانی مربوط به رده سنی گروه نمونه تحقیق77
جدول (4-3) فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سابقه خدمت گروه نمونه تحقیق78
جدول (4-4) فراوانی و درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات گروه نمونه تحقیق79
جدول (4-5): میانگین و درصد بعد زیر ساخت سازمانی80
جدول (4-6): میانگین و درصد بعد تکنولوژی اطلاعات80
جدول (4-7): میانگین و درصد بعد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری81
جدول (4-8): میانگین و درصد بعد روابط بین سازمان82
جدول (4-9): میانگین و درصد بعد برنامه ریزی و بودجه بندی83
جدول (4-10): میانگین و درصد بعد گزارش دهی عملکرد/ مالی83
جدول (4-11): میانگین و درصد بعد کنترل هزینه84
جدول (4-12): میانگین و درصد بعد کنترل یکپارچه85
جدول (4-13): میانگین و درصد بعد کسب دانش85
جدول (4-14): میانگین و درصد ثبت دانش86
جدول (4-15): میانگین و درصد بعد انتقال دانش87
جدول (4-16): میانگین و درصد بعد خلق دانش88
جدول (4-17): میانگین و درصد کاربرد دانش89
جدول (4- 18): معرفی شاخص‌های مهم برازش مدل در تحلیل عاملی91
جدول (4-19) : نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر زنجیره تأمین92
جدول(4- 20): شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول سیستم اطلاعاتی92
جدول(4-21): شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول مدیریت دانش92
جدول (4-22) آزمون شاپیرو ویلکز93
جدول(4-23): همبستگی بین زنجیره تأمین و سیستم اطلاعاتی و مدیریت دانش94
جدول (4-24) آزمون تی تک نمونه ای متغیر زنجیره تأمین95
جدول (4-25) آزمون تی تک نمونه ای متغیر سیستم اطلاعاتی95
جدول (4-26) آزمون تی تک نمونه ای متغیر مدیریت دانش96
جدول (4-27): آزمون تی مستقل زوجی متغیر زنجیره تأمین بر اساس جنسیت کارکنان96
جدول (4-28): آزمون تی مستقل زوجی متغیر سیستم اطلاعاتی بر اساس جنسیت کارکنان97
جدول (4-29): آزمون تی مستقل زوجی متغیر مدیریت دانش بر اساس جنسیت کارکنان97
جدول (4-30): آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین بر اساس گروه های سنی کارکنان98
جدول (4-31): آزمون آنالیز واریانس سیستم اطلاعاتی بر اساس گروه های سنی کارکنان98
جدول (4-33): آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین در میزان تحصیلات کارکنان99
جدول (4-34): آزمون آنالیز واریانس سیستم اطلاعاتی در میزان تحصیلات کارکنان100
جدول (4-35): آزمون آنالیز واریانس مدیریت دانش در میزان تحصیلات کارکنان100
جدول (4-36): آزمون آنالیز واریانس زنجیره تأمین براساس سابقه خدمت کارکنان101
جدول (4-37): آزمون آنالیز واریانس سیستم اطلاعاتی براساس سابقه خدمت کارکنان101
جدول (4-38): آزمون آنالیز واریانس مدیریت دانش بر اساس سابقه خدمت کارکنان102
فهرست نمودارها
نمودار (2-1): مدل مفهومی پژوهش68
نمودار (4-1) .توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس جنسیت76
نمودار (4-2) توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس سن77
نمودار (4-3) .توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس سابقه خدمت78
نمودار (4-4) توزیع درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس میزان تحصیلات79
نمودار(4-5): مدل معادلات ساختاری در حالت استاندارد104
نمودار (4-6): مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری104
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1)مقدمه
طبیعت پویا و نامطمئن محیط امروزی ایجاب میکند تا سازمانها و شرکت ها به ابعاد زیادی در کسب و کار خود توجه کنند. به همین دلیل الگوهای جدیدی از تعامل سازمانی به وجود آمده است و سازمانها و شرکت ها با استفاده از فناوری اطلاعات، ساختارهای خود را به ساختارهای انعطاف پذیر تبدیل کرده اند. برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک اشاره به فعالیت مدیریت برنامه های مبتنی بر رایانه دارد که سازمان در اجرای طرح های کسب و کار از آن بهره میبرد. برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک دربرگیرنده عنصر تفکر استراتژیک است زیرا مطلوب ترین سیستم های اطلاعاتی را برای شرکت، شناسایی و برنامه ریزی میکند تا فعالیت های بلند مدت فناوری اطلاعات و سیاست های کلان سازمان با همدیگر همسو باشند (حسینی و همکاران،1392).
در رقـابت های جهـانی موجود در عصر حـاضر باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرار داد . خواست مشتری برکیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است ، در نتیجه شرکت ها بیش از این نمی توانند به تنهایی ازعهده تمامی کارها برآیند . دربازاررقابتی موجود ، بنگاه های اقتصادی وتولیدی علاوه برعلت این امردر واقع دستیابی به مزیت رقابتی باهدف کسب سهم بیشتری ازبازاراست . براین اساس فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی عرضه وتقاضا ، تهیه مواد ، تولیدوبرنامه ریزی محصول ، خدمت نگهداری کالا ، کنترل موجودی ، توزیع ، تحویل وخدمت به مشتری که قبلاً همگی در سطح شرکت انجام میشدهاند ، اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است . مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین ، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیت ها است (الوانی و میر شفیعی،1378).
امروزه مدیریت زنجیره تـأمین به عنوان یکی از مبانی زیرساختی پیاده سازی کسب وکار الکترونیک در دنیا مطرح است . مدیریت زنجیره تأمین1 پدیده ای است که در دهه 90 میلادی ظهور یافته واین کار رابه طریقی انجام میدهدکه مشتریان بتوانندخدمت قابل اطمینان وسریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند. درحالت کلی زنجیره تأمین ازدو یاچند سازمان تشکیل می شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریـان های مواد ، اطلاعـات و جریـان های مـالی به یکدیگر مربوط می شوند . این سازمان ها می توانند بنگاه هایی باشند که مواد اولیه ، قطعات ، محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع ، انبارش ، عمده فروشی و خرده فروشی تولید می کنند . حتی خود مصرف کننده نهایی را نیز می توان یکی از این سازمان ها درنظر گرفت (دفت،1377).
دانش به عنوان یک منبع استراتژیک و یک شایستگی کلیدی برای سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو امروزه برای استفاده صحیح از این منبع پرمایه موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمان های پیشرو قرار گرفته است. مدیریت دانش بر سه موضوع اصلی یعنی انسان، ساختار و فن آوری تأکید دارد و سعی دارد تا با ایجاد ساختار مناسب و زیرساخت های تکنولوژیکی لازم در سازمان و با محور قرار دادن انسان و آماده سازی او به عنوان دانش کاران با تولید و استفاده صحیح از منبع دانش به اهداف سازمانی دست پیدا نماید. تا از این طریق ضمن آماده سازی خود برای گذر از عصر صنعتی به عصر دانشی، بتواند سازمانی بر پایه دانش را بنا گذارد(رهنورد و محمدی،1388).
1-2) بیان مسأله
سیستم عبارتند از مجموع های از اجزای به هم پیوسته که به منظور دستیابی به اهداف خاص با هم در تعامل میباشند. در اغلب موارد نیز این سیستمها از چند زیرسیستم تشکیل شده اند که هریک فعالیت ویژه ای انجام می دهند و در نهایت نیز از یک سیستم بزرگتر حمایت و پشتیبانی می نمایند ( رومنی و استنبارت2،2011).
سیستم اطلاعاتی که به درستی طراحی و اجرا شود، میتواند اطلاعات سودمندی برای تصمیمگیری فراهم نماید و زمینه ساز افزایش ارزش سازمان شود. منظور از اطلاعات هر دادهای است که به هرگونه وقایع و یافته هایی اشاره دارد که بوسیله سیستم اطلاعاتی گردآوری، ذخیره و پردازش میشود. صرف نظر از مدل تصمیم گیری؛ سیستم اطلاعاتی حسابداری میتواند در کلیه مراحل تصمیمگیری و حل مسائل سودمند واقع شود (سودانی،2012).
سیستم اطلاعاتی که به درستی طراحی و اجرا شود، میتواند اطلاعات سودمندی برای تصمیم گیری فراهم نماید و زمینه ساز افزایش ارزش سازمان شود. منظور از اطلاعات هر دادهای است که به هرگونه وقایع و یافته هایی اشاره دارد که بوسیله سیستم اطلاعاتی گردآوری،ذخیره و پردازش میشود. صرف نظر از مدل تصمیم گیری؛ سیستم اطلاعاتی حسابداری میتواند در کلیه مراحل تصمیم گیری و حل مسائل سودمند واقع شود (رومنی و استنبارت،2011).
امروزه شرکتها با سرمایهگذاری در حوزههایی مانند نیروی انسانی، بهبود کیفیت تولیدات، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری وغیره علاوه بر برآوردن نیازها و اهداف خود؛ سعی در ایجاد مزیت رقابتی دارند؛ موضوعی که در محیطهای رقابتی امروزه اهمیت روز افزونی دارد. علاوه بر این، فرهنگ سازمانی نیز می بایست انعطاف پذیر باشد تا در مقابل تغییرات پیوسته محیط قابلیت تطبیق داشته باشد. در این بین انگیزه نوآوری و خلاقیت چرخه ارزشمندی است که کمک می نماید عملکرد شرکتها، بخشها و حتی افراد را بهتر اندازه گیری نماییم و در عین اینکه امکان دسترسی به بازار سرمایه و منابع مالی را افزایش میدهد؛ سعی در کاهش مشکلات و موانع مالی و سازمانی نیز دارد. به منظور گسترش این استراتژیها، شرکتها نیاز دارند در بخش تکنولوژی نیز سرمایه گذاری نمایند تا اطلاعات و ارتباطات در حوزههای مختلف سازمانی از جمله تولید، طراحی، نوآوری، بازاریابی و غیره را ترقی، ترویج و گسترش دهند (داوری و شانهزاده،1380).
در عصر جدید، اطلاعات و دانش ارزشمندترین دارایی های سازمان ها می باشند؛ به گونه ای که شرط حیات در محیط رقابتی امروزه اطلاعات و دانش می باشد. این منبع ارزشمند و حیاتی از راه های مختلف کسب و به طرق مختلف منتقل می شود. پژوهشگران و متخصصان تلاش میکنند ،دریابند چگونه منابع دانش به صورت مؤثر، گردآوری و مدیریت می شود؛ آنها سعی دارند بدینوسیله دانش ضمنی را عینی نمایند. فرایند تبدیل دانش ضمنی به عینی مدیریت دانش نام دارد. با کاهش شکاف بین “دانش ضمنی “و” عینی” میتوان منافع ارزنده ای کسب نمود. به هر حال ضروری است قبل از اقدام به طراحی و اجرای طرح های مدیریت دانش، درک صحیحی از این مقوله کسب نمود تا ضمن ارزیابی سلسله مراتب سازمانی و استراتژیک، ضمن فراهم نمودن بستر لازم برای استقرار این سیستم ها از حداکثر بهره وری و اثربخشی نیز بهره مند شویم (سیدی،1392).
سیستم های اطلاعاتی در سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی نموده اند که همگی در راستای گسترش فناوری اطلاعات نمود یافته است شکل گیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و سیستم های بهرهمند از قابلیت هوش مصنوعی باعث تسریع و بهینه سازی بسیاری از فرایندهای کاری در سازمان شده است مدیریت دانش نیزاز تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک ابزار نیرومند در جهت بهبود فرآیندهای خود استفاده می کند در ادامه مجموعه ای از سیستم های اطلاعاتی را که در پیاده سازی مدیریت دانش نقش بسزایی را ایفا می کنند معرفی می گردد . اگرچه این سیستم ها معمولا” هزینه بر هستند اما تأثیرات آنها و افزایش سرعت و دارایی های دانشی سازمان در اثر پیاده سازی آن , استفاده از آنها را مقرون به صرفه و فراگیر نموده است (ایرانبان و ادیبی،1386).
سازمان ها دریافته اند جهت بقاء خـود در محیطی که تنوع ، تعداد و مسئولیت پذیری آنها بالا باشد ، باید قـادر باشند تا خود را با تغییرات آینده تطابق دهند . نیازمندیهای مشتری بطور مداوم در حال تکامل بوده و چـرخه عمر محصول نیــز کوتاه تر می گردد . بنابراین ، زنجیره تأمین می بایستی بتوا ند به بـازار پاسخ دهد. بنابـراین سازمان های موفق در طـی زمان به سوی جریان نقدی بیشتری حرکت خواهند نمود . در کسب و کار دنیای امروزی ، مـدیریت زنجیره تـأمین به عنوان ابزاری جهت دستیابی به سود اقتصادی کوتاه مدت و مزیت رقابتی بلند مـدت محسوب می گردد . مـدیریت زنجیره تأمین به عنوان مجموعه ای از رویکردها و تلاش هایی بشمار می رود که از تولیدکنندگان ، عـرضه کنندگان و توزیع کنندگان حمایت نموده و زنجیره ارزش را به گونه ای هماهنگ می نمایند که محصولات در مقادیر مناسب ، زمـان مناسب و مکان مناسب تولید و توزیع گردیده تا در نتیجه رضایت مشتری حاصل گردد .در دنیای رقـابتی امـروز و با توجه به انتظارات پیچیده مشتریان سـازمان ها خود را با مشتریانی روبرو می بینند که خـواستار افزایش در تنوع محصول ، هزینه پایین ، کیفیت بهتر و دسترسی سـریع تر به آن محصول هستند. سـازمان ها برای موفقیت خود روی به مدیریت زنجیره ای تأمین می آورند زیـرا این رویکرد در فعـالیت های متمرکز است که در یک زنجیره ارزش وجود دارد.دیدگاه زنجیره تأمین بر این واقعیت بنا نهاد شده است که رقابت به جـای اینکه بین شرکت ها وجود داشته باشد می بایستی بین زنجیره های تأمین وجود داشته باشـد و مدیریت زنجیره تأمین رویکردی است برای طراحی،سازمان دهی و به اجرا درآوردن این فعالیت ها.مدیریت زنجیره تأمین عرضه کنندگان ، توزیع کنندگان و مشتریان را با استفاده از فناوری اطلاعات جهت برآورده نمودن هر چه مؤثرتر و کارآتر انتظارات مشتریان با همدیگر ادغام می نماید . در نتیجه شرکت ها می توانند به سرعت و با کیفیت بالا به تقاضاهای گوناگون مشتریان پاسخ دهند.همانطور که رقابت از شرکت ها به زنجیره های تأمین تغییر یافته است لذا مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یکی از استراتژی های مهم جهت موفقیت بشمار در این وضعیت قـرار دارنـد می آید (براون،1381).
در عصر حاضر نیروی کار ، مواد خام یا سرمایه منابع اصلی نیستند ، بلکه دانش ، محوریت دارد . در سازمان ها سرمایه های فیزیکی وذهنی ایجاد ارزش نموده ، ثروت تلقی می شوند . سرمایه ذهنی متشکل از سرمایه انسانی و سرمایه دانش می باشد که تعامل و یکپارچه سازی مؤثر این دو نوع سرمایه ذهنی در بیشینه کردن بهره وری الزامی است لذا استقرار سیستم های مختلف بدون توجه و شناخت مدیریت دانش در سازمان ها منجر می شود که نتایج حاصل شده از استفاده آن در سازمان ها مشهود نبوده و کارایی لازم خود را نداشته باشد ، لذا ترکیب دو مقوله مهم مدیریت زنجیره تأمین و سیستم های اطلاعاتی با میانجیگری مدیریت دانش آن ها را به صورت ابزاری قدرتمند در جهت ایجاد بهبود نواقص موجود در سیستم هدایت می کند و این امر جز با شناخت درست و مناسب مدیریت دانش و بررسی نقش و جایگاه آن در سازمانها امکان پذیر نمی باشد. و با توجه به اینکه شرکت خودروسازی سایپا در ایران جزء شرکت های بزرگ در صنعت ایران به شمار می رود . استفاده از سیستم اطلاعاتی قوی در شرکت سایپا منجر به این میشود که برنامه ریزی و بودجه بندی، گزارشدهی عملکرد/مالی، کنترل هزینه و کنترل یکپارچه به صورت هدفمند صورت گیرد و همچنین داشتن مدیریت زنجیره تأمین درشرکت باعث میشود که زیر ساختهای سازمانی، تکنولوژی اطلاعات،سیستم پشتیبانی تصمیمگیری، روابط بین سازمانی به صورت استاندارد صورت گیرد و همچنین داشتن مدیریت دانش باعث بروز کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش در شرکت سایپا میگردد. و همچنین جهت رشد کیفی و کمی در زمینه خودروسازی در منطقه و جهان نیاز مبرم به زنجیره تأمین منظم به همراه سیستم اطلاعاتی قوی دارد. شرکت سایپا جهت رقابت با همکاران خود باید فعالیت های خود را چه در زمینه تولید چه در زمینه فروش و جذب مشتریان با دانش روز پیش ببرد که اگر این دانش به همراه داشتن سیستم اطلاعاتی قوی و همچنین داشتن مدیریت زنجیره تأمین باشد این شرکت میتواند به اهداف خود به نحو احسنت برسد. بنابراین در این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعات مدیریت بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا به این سؤال پاسخ میدهد که آیا سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا تأثیر معنادار دارد؟
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
توسعه ی سیستم های اطلاعاتی به عنوان ضرورت عصر اطلاعات، چالش های فراوانی را پیش روی سازمان ها قرار داده است . اساساً هدف از توسعه ی سیستم های اطلاعاتی افزایش کارایی در رسیدن به اهداف کسب وکار است(رئیس فر وهمکاران،1392).
سیستم اطلاعاتی سیستمی است که داده ها را از واحدهای مختلف دریافت نموده و تولید اطلاعات می کند و اطلاعات مربوط ، به موقع ، دقیق و شکیل را در اختیار سطوح مختلف مدیران جهت تصمیم گیری بهینه قرار میدهد . که در قسمت معرفی مدیریت دانش به شناخت واژهای اطلاعات و داده اقدام می شود(ایرانبان و ادیبی،1386).
نقش سیستم های اطلاعاتی به عنوان ابزار جمعآوری، ذخیره سازی و به اشتراک گذاری اطلاعات حائز اهمیت است؛ نقطه تلاقی سیستم های اطلاعاتی و مدیریت دانش نیز همین است. سیستمهای اطلاعاتی مناسب و منطبق با نیازهای سازمان میتوانند فرایند مدیریت دانش را تسهیل و مؤثرتر نمایند(سیدی،1392).
دانش(دانسته مبتنی بر تجربه) یک منبع کلیدی در هر سازمانی است. انسان هرچه بیشتر بداند، بهتر میتواند عمل کند. دیگر دورانی که در آن فقط پول، زمین و نیروی بازو، به عنوان سرمایه شناخته می شدند، به سر آمده است. در دنیای امروز، دانش نه تنها بعنوان یک سرمایه محسوب میشود؛ بلکه به عنوان مهمترین سرمایه نیز برای سازمان ها تلقی می شود. لذا در عصر دانایی که در آن دانش بسان مهمترین سرمایه محسوب میگردد، سازمان ها نیازمند رویکرد مدیریتی متفاوت نسبت به مسائل سازمان و کارکنان هستند.حفظ و نگهداری کارکنان سازمان ها و پرورش ظرفیت یادگیری آنان نقش تعیین کنندهای در موفقیت برای سازمان دارد. لذا همانند مدیریت منابع فیزیکی مانند پول، مدیریت دانش نیز باید بخشی از سیاست های استاندارد سازمان باشد. مدیریت دانش، مربوط به استفاده نظاممند از دانش در سازمان و بکارگیری آن در فعالیت ها، به منظور تحقق اهداف و رسالت سازمان است. هدف مدیریت دانش، جلوگیری از تکرار اشتباهات و اتخاذ تمامی تصمیمات بر اساس دانش سازمان میباشد(برگرون،1386).
هسته اصلی سیستم مدیریت دانش درواقع تفکر و نگرش مدیریت است. یک مدیر آگاه می تواند ترتیب اثری دهد که این فرایند با حداقل امکانات سازمان عملی شود. البته در این بین نباید از نقش حیاتی پرسنل غافل شد. بدون همکاری و مشارکت پرسنل سازمان به هیچ کدام از این موارد دست نمی یابد. مدیریت دانش فرایندی بالاتر و وسیع تر از مدیریت اطلاعات است.نقطه تلاقی سیستم های اطلاعاتی و مدیریت دانش به دانش و اطلاعات مربوط می شود. مدیریت دانش و سیستم های اطلاعاتی هردو به افزایش کارایی و اثربخشی سازمان، حداکثر کردن کارایی سازمان از طریق بکارگیری دانش مشترک، بهبود زنجیره ارزش افزوده توجه می نمایند(درودی،1392).
مدیریت زنجیره تأمین نوین نه تنها به بررسی راه های ترویج هزینه در سراسر کانال ها ی عرضه کالا وخدمات می پردازد، بلکه باید بین تقاضای روز افزون مشتریان برای ارائه خدمات به موقع و کارآمد موازنه ایجاد کرده و از تحولات سریعی که در عرصه فناوری صورت می گیرد نیز، غافل نباشد.امروزه هیچ شرکتی نمی تواند از مدیریت زنجیره تأمین چشم پوشی کرده و انتظار بقا داشته باشد از اینرو ، اندیشه زنجیره تأمین به یک اندیشه رایج در همه شرکت های عمده در سراسر جهان تبدیل شده است و اگر تا چند سال پیش ، دسترسی به بازارهای جهانی فقط در اختیار بزرگترین و موفق ترین شرکت ها بود، امروزه به برکت وجود فناوری های پیشرفته از جمله اینترنت ، حتی کوچک ترین شرکت ها نیز می توانند به بازارها و نمایشگاه ها ی اینترنتی وارد شده و کالای خود را با بهترین قیمت ها و شرایط عرضه کنند (نیلی پور طباطبایی و همکاران،1391).
گروه خودروسازی سایپا فلسفه و نگرش خود را بر پنج اصل رشد متوازن و مستمر، ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان، رهبری هزینه رقابتی، دستیابی به برند برتر ایرانی و کمینه سازی ریسک در سرمایه گذاری، بنا نموده است. این فلسفه در قالب برنامه راهبر تشریح و اجرا می گردد :
رشد متوازن و مستمر
گروه سایپا از طریق برنامه ریزی جامع و کامل و حذف موانع موجود توسعه ، در جهت رشد متوازن و مستمر خود گام بر می دارد. این گروه رشد متوازن را در دو حوزه زیر مورد توجه قرار داده است:
* توسعه کسب و کار
* منابع انسانی
ارزش پایدار برای ذینفعان
گروه خودروسازی سایپا با هدف ایجاد تاثیرات مثبت اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های زنجیره ارزش خود را به صورت اثربخش مدیریت می کند تا از آن طریق ارزش پایدار برای ذینفعان خود ایجاد نماید. در همین خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:
* ایجاد ارزش پایدار در زنجیره صنعت خودرو
* ایجاد و توسعه فرصت برای مشتریان
* ایجاد منافع پایدار برای سهامداران

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* ایجاد منافع پایدار برای کارکنان
هزینه رقابتی
گروه خودروسازی سایپا به دنبال رهبری هزینه در بازار رقابتی خوردو می باشد. برای این منظور افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اصلی مد نظر بوده است. این هدف از طریق اقدامات زیر محقق می گردد:
* مدیریت بهای تمام شده
* صرفه جویی در مقیاس
* استفاده از روش‌های نوین تامین منابع مالی
برند برتر ایرانی
گروه خودروسازی سایپا از طریق ایجاد یک نام تجاری با هویت ویژه و‌ خلق ارزش خاص برای مشتریان داخلی که به سادگی توسط رقبا قابل تقلید نیست، برند خود را در بازار داخلی ارتقا داده است و جهت شناخته شدن به عنوان برند برتر ایرانی موضوعات زیر را مورد توجه قرارداده است:
* طراحی محصول منطبق با نیاز مشتریان
* ارایه خدمات متمایز به مشتریان
* توجه به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی
ریسک کمینه در سرمایه‌گذاری‌ها
تاثیراتی که موجب بروز عدم قطعیت در چگونگی و زمان دستیابی به اهداف می شود از طریق برنامه ریزی منسجم و مدیریت ریسک کاهش یافته، تا از این طریق ریسک سرمایه گذاری در گروه خودروسازی سایپا به حداقل برسد. موارد قابل توجه در این خصوص به شرح زیر می باشد:
* افزایش بازده منابع در اختیار گروه
* تقویت ارزش سهام گروه سایپا
* متنوع‌سازی کسب‌وکار و افزایش ارزش پرتفوی گروه
گروه خودرو سازی سایپا چشم انداز خود را تبدیل شدن به یک خودرو ساز بین المللی از طریق ورود به بازار منطقه و برخی دیگر از کشورهای خارج از منطقه تعریف نموده است. عناصر این چشم انداز به شرح زیر تعریف شده اند که به عنوان راهنمایی در تدوین برنامه های استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرند:
* مالکیت برند اختصاصی
* ایفا نمودن نقش بازیگر اصلی در بازار ایران
* برخورداری از شبکه فروش و خدمات پس از فروش
* مدیریت محصول و پلتفرم
* توان رقابتی در کیفیت و قیمت
* حضور فعال در بازارهای داخلی و بین المللی
بنابراین جهت رسیدن به این چشم انداز ها و اهداف باید از زنجیره تأمین و سیسیتم اطلاعاتی و مدیریت دانش در سطح عالی برخوردار باشد بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش انجام می گردد ( پایگاه رسمی گروه خودروسازی سایپا)
1-4)اهداف پژوهش
ـ بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا.
ـ بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا.
ـ بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر مدیریت دانش در شرکت سایپا
-بررسی تأثیر مدیریت دانش بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا.
1-5) فرضیه های پژوهش
1- سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
2- سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
3- سیستمهای اطلاعاتی بر مدیریت دانش در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
4- مدیریت دانش بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا تأثیر معنادار مثبت دارد.
1-6) روش تحقیق
این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و کاربردی می باشد.در این پژوهش به بررسی تأثیر بین سیستمهای اطلاعاتی با میانجیگری مدیریت دانش بر روی زنجیره تأمین پرداخته می شود. برای این پژوهش چهار فرضیه تدوین شده است که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و آزمون فرضیه های مورد نظر میزان همبستگی و ارتباط متغیر ها مشخص می شود.
1-7) روش گردآوری اطلاعات
در پژوهش حاضر، از سه روش ذیل برای گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد.
1- مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای:
در این راستا، ابتدا بررسی جامعی در اسناد و منابع کتابخانه‌ای نظیر کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، گزارش طرح‌ها ووژه‌ها، ژورنال‌ها و مجلات علمی و پژوهشی صورت خواهد گرفت.
2- جستجو از طریق منابع الکترونیکی
برای کسب اطلاعات جدید و گسترده، یافته‌های پژوهشی، مقالات علمی در این زمینه و همچنین ارتباطات با محققین مربوطه در سایر کشورها از منابع الکترونیکی (اینترنت) استفاده میگردد.
3- داده های سازمانی
در تحقیق حاضر از داده های بدست آمده از پاسخگویی به پرسشنامه های سیستمهای اطلاعاتی، زنجیره تأمین و مدیریت دانش . برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شده است.
1-8) ابزار گردآوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه استفاده شده است.
1- پرسشنامه سیستمهای اطلاعاتی (مقیمی و رمضان،1390)
این پرسشنامه دارای 30 گویه و شامل چهار بعد برنامه ریزی و بودجه بندی، گزارشدهی عملکرد/مالی، کنترل هزینه و کنترل یکپارچه و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.
2- پرسشنامه زنجیره تأمین (ابراهیمی،1386)
این پرسشنامه دارای 20 گویه و شامل چهار بعد زیر ساختهای سازمانی، تکنولوژی اطلاعات،سیستم پشتیبانی تصمیمگیری، روابط بین سازمانی و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.
3- پرسشنامه مدیریت دانش (بردبار،1391)
این پرسشنامه دارای 22 گویه دارد و شامل پنج بعد کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.
1-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده می گردد. تحلیل عاملی تأییدی در واقع یک آزمون نظریه است که در ان پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص می کند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل ها با یکدیگر همبسته می شود(هومن،1380).
از آزمون همبستگی پیرسون هم، قبل از بررسی روابط علی بین متغیرها جهت بررسی همبستگی و رابطه بین متغیرهای دو به دو مدل مفهومی استفاده می کنید تا مشخص شود آیا متغیرهای با هم رابطه دارند که پس از آن به رابطه علت و معلولی آنها پرداخته شود و برای جامعه ای که مشخص و محدود باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
مدل سازی معادلات ساختاری نیز شامل یک مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی بین متغیرها را توصیف می کند. مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک نیرومند تحلیلی چند متغیره با متغیرهای مکنون، یا مدل علی و تحلیل ساختار کواریانس نیز نامیده شده، یکی از پیشرفته ترین روش شناسی نویدبخش در علوم رفتاری است که کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیرآزمایشی را برای تعیین میزان مواجه بودن مدل های نظری در یک جامعه مشخص امکان پذیر است. یک مدل کامل معادله ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأیید است. چون مدل کامل معادله ساختاری شامل دو دسته متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس ها و کواریانس های متغیرهای مشاهده شده و پارامترهای مدل چنان که توسط پژوهشگر مشخص شده است برآورد شود. شیوههای متفاوتی برای قضاوت درباره برازش کل مدل وجود دارد. یک محقق باید از معیارهای مختلف برای قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند، زیرا شاخص واحدی وجود ندارد که به طور قطعی برای آزمون مدل مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد(کلانتری،1388). کلیه تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS ، Lisrel انجام خواهد شد .
1-10) محدودیت های پژوهش
هر پژوهشی با یکسری محدودیتهایی روبروست که این پژوهش نیز از این اصل مستثنی نیست که در ذیل به اهم آنها اشاره میشود:
– عدم همکاری بعضی از پاسخ دهندگان
– بیهوده دانستن بعضی از پاسخ دهندگان به پژوهش و همچنین نتایج حاصل از آن.
– محدود بودن ابزار گردآوری اطلاعات فقط به پرسش‌نامه ( این امر باعث به دست آوردن اطلاعات دقیق نمی‌شود).


پاسخی بگذارید